Love for Foreningen Vejle Amts Husflidskreds

 

 

 

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Vejle Amts Husflidskreds  med hjemsted i  Region Sydjylland.

 

§2 Landsorganisation

Foreningen er medlem af NETOP – Netværk for Oplysning.

 

§3 Formål

Foreningens formål er at formidle foreningens midler efter fastsatte regler i et nedskrevet kommissorium.

 

§4 Medlemmer

Medlemmer af Foreningen Vejle Amts Husflidskreds er, bestyrelserne i nedenstående Husflidsforeninger:

 • Foreningen Vejle Amt Husflidskreds

 • Kolding Husflidsforening

 • Egtvedegnens Husflidsforening

 • Fredericia Husflidsforening

 • Horsens Husflidsforening

 • Nr. Snede – og omegns Husflidsforening

 • Juelsminde Husflid

 • Vejle Husflid

   

  Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomi.

   

  §5 Bestyrelsen

  Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Den konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer samt sekretær

  og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Formanden sammenkalder til bestyrelsesmøderne med udsendelse af

  dagsorden og leder i øvrigt foreningens anliggender i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Formanden

  eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid kræve afholdt bestyrelsesmøder. Der skrives referat af møderne.

  Bestyrelsens konkrete opgaver er jvf. det nedskrevne kommissorium:

 • Indkaldelse og afholdelse af en årlig generalforsamling
 • Udarbejdelse af regnskab og budget
 • Uddeling af midler efter ansøgning
 • Afholdelse af et årligt møde for foreningsbestyrelser i den gamle Vejle Amts Husflidskreds
 • Deltagelse i planlægningen af den årlige Familiehusflidsweekend p.t. afholdt i Skjern.

 

§6 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i marts-maj måned. Indvarsling sker på vores hjemmeside: www.vejleamt.husflid.dk og ved mail til foreningernes formænd, mindst 2 uger før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest l uge før dens afholdelse.

Bestyrelsen udarbejder en dagsorden, der skal indeholde mindst følgende punkter.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning
 3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremlæggelse af budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse
 • De lige år vælges 2 for 2 år

 • De ulige år vælges 3 for 2 år

 • Valg af 1 suppleant

 • Valg af 1 billagskontrollant for 2 år

 • Valg af 1 billagskontrollantsuppleant for 1 år

 1. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte stemmeberettigede deltageres antal.

Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen og medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.

Almindelig stemmeflerhed er gældende ved alle afstemninger.

 

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsesmedlemmerne eller l/3 af medlemmerne skriftligt

forlanger det. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel med opgivelse af dagsorden. Reglerne om ordinær

generalforsamling finder tilsvarende anvendelse her.

 

§ 8 Regnskab

Regnskabet føres af kassereren der endvidere er ansvarlig for dets midler. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Regnskabsåret følger kalenderåret. Flest mulige af foreningens midler skal opbevares i pengeinstitut. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem

 

§9 Lovændring

Lovene kan ændres på en generalforsamling med 2/3 flertal, når ændringsforslagene er udsendt sammen med en rettidigt

Udsendt dagsorden.

 

§10 Opløsning 1

Opløsning af foreningen kan kun ske på en normalt indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelsen er et selvstændigt punkt

på dagsordenen, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for nedlæggelsen. Beslutningen skal bekræftes af 2/3 af de

fremmødte på en yderligere normalt indvarslet generalforsamling, der tidligst afholdes 14 dage efter den første.

 

Opløsning 2.

Foreningen nedlægger sig selv, når midlerne er opbrugte.

 

§12 Anvendelse af foreningens midler

Foreningens midler skal ved opløsning fordeles mellem foreningerne i den tidligere Vejle Amts Husflidskreds

Foreningens papirer afleveres til arkivering hos et lokalt museum eller

arkiv.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 27. april 2016

 

 

 

 

 

 Love for foreningen Vejle Amts husflidskreds